Reforma oświaty

SZANOWNI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKÓŁ!  DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

W związku z reformą edukacji czeka nas bardzo trudne zadanie. W krótkim czasie wprowadzone zostały 2 poważne zmiany: cofnięto obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich (6-latki pozostały w przedszkolach) i likwidację gimnazjów. Wypracowując nowe rozwiązania, które będą kluczowe dla powodzenia naszej gminnej oświaty, ogromnie liczę na Państwa zrozumienie i przychylność.

Jestem świadomy opinii i obaw społecznych oraz delikatności materii, z którą przyjdzie nam wszystkim się mierzyć. Mieszkańcy oczekują dobrych rozwiązań i ja, Wójt Gminy Czerwonak, obiecuję je wszystkim pracownikom oświaty i naszym mieszkańcom. Deklaruję, o czym wielokrotnie publicznie mówiłem osobiście i o czym informowała również pani Emilia Korzep, dyrektor SAPO, że zrobimy wszystko, aby konieczne zmiany przeprowadzić z wielką starannością i w zgodzie z oczekiwaniem społecznym.

Doskonale rozumiejąc wagę tego problemu, w porozumieniu z panią Emilią Korzep, już we wrześniu powołaliśmy Gminny Zespół ds. Reformy Edukacji, w którego skład weszli  wszyscy dyrektorzy
szkół podstawowych i gimnazjów. Na portalu www.oswiataczerwonak.pl w zakładce REFORMA OŚWIATY sukcesywnie umieszczane są informacje o czekających  nas zmianach. Dyrektorzy
i nauczyciele uczestniczą w licznych konferencjach i spotkaniach,  aby jak najbardziej profesjonalnie, kompleksowo i interdyscyplinarnie przygotować się do czekających nas zmian. Przeprowadzone latem 2016 r. oraz planowane  w latach 2017-2018 remonty, w szczególności w Szkole Podstawowej w Owińskach, mają przygotować obiekty na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów. W październiku ubiegłego roku członkom Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przekazano prognozę demograficzną na lata 2017-2023.

Mimo ogromnego zaangażowania, całego procesu przygotowań do reformy nie dało się przyspieszyć, ponieważ czekaliśmy na szczegółowe informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W grudniu, w wyniku regularnych spotkań dyrektorów gminnych szkół z panią Emilią Korzep, w zespołach obwodów szkolnych:

– Bolechowo-Osiedle i Owińska,

– Czerwonak,

– Koziegłowy i Kicin,

wypracowano projekt planu sieci publicznych szkół, na podstawie którego przygotowano projekt uchwały.

Przygotowany projekt uchwały musi trafić pod obrady Rady Gminy Czerwonak, następnie do zaopiniowania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i ponownie, po uzyskaniu pozytywnej oceny, do uchwalenia przez Radę Gminy Czerwonak. Na całą procedurę mamy czas do 31 marca 2017 r. Podchodzimy do tego zadania z perspektywy istniejącego stanu rzeczy, biorąc pod uwagę wymagania demograficzne, obecną bazę oświatową, a zarazem liczymy i planujemy pracę dla ponad trzystu pracowników szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkie proponowane zmiany przygotowywane są nie tylko z myślą o nadchodzącym roku szkolnym, ale przede wszystkim w wymiarze długofalowym.

W styczniu i lutym zaplanowałem spotkania i konsultacje z radami pedagogicznymi, w marcu, o czym Państwa poinformuję, z rodzicami we wszystkich szkołach, aby zapoznać środowiska nauczycielskie oraz rodziców z planowanym kierunkiem działań. Jestem pewien,  że Gminny Zespół ds. Reformy Oświaty, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie jego  członków, zmierzy się z tym niebagatelnym zadaniem i spełni oczekiwania oraz potrzeby  mieszkańców naszej gminy. Najważniejsze dla mnie jako Wójta Gminy Czerwonak, jest zadbanie,  aby podjęte ostatecznie działania były przemyślane, zaplanowane i z ogromną rozwagą  wprowadzane, a wszystkie decyzje były merytorycznie uzasadnione i znalazły jak najszerszą akceptację.

Happy child holding tablet PC outdoors in spring park
Happy child holding tablet PC outdoors in spring park

Jacek Sommerfeld

Wójt Gminy Czerwonak