Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

W gminie Czerwonak realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Od poniedziałku 14 listopada b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana jest żywność osobom objętym programem.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2017 roku osoby które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Czerwonaku pod katem spełniania kryteriów udziału w Programie oraz wpisane na listę Beneficjentów, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, może otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Beneficjenci programu, zobowiązani są do brania udziału w działaniach proponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych w ramach jego działalności tj. np. min: w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, konsultacjach.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie zobowiązani są również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach dot. w/w działań informować będziemy na bieżąco.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych ( najczęściej kulinarnych) dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym indywidualne konsultacje z dietetykami) i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu wlicza się m.in.
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
wynagrodzenia za pracę dorywczą,
świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
renty,
emerytury,
alimenty,
odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
zasiłki dla bezrobotnych,
dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
dochody z gospodarstwa rolnego,
świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
dodatek mieszkaniowy,
dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
świadczeń uzyskiwanych na podstawie „ustawy 500 +”,
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
zasiłku celowego,
pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
wartości świadczenia w naturze,
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym miedzy GOPS w Czerwonaku a Zakładem Karnym w Koziegłowach, skorzystano z pomocy osadzonych przy rozładunku artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach programu.

Kwalifikacji do programu dokonują oraz udzielają wszelkich informacji wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

tekst i zdjęcia: Jakub Dłubała, pracownik socjalny GOPS

p1070247-scale-1024-768

p1070246-scale-1024-768

Informacja: czerwonak.pl