Co powstanie przy ulicy Topolowej?

Urząd Gminy Czerwonak zaprasza na spotkanie – 16 lutego 2017 r., o godz.17:00, w Szkole Podstawowej w Koziegłowach

“Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – rejon ulicy Topolowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 25 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 16 lutego 2017 r., o godz.17:00, w Szkole Podstawowej w Koziegłowach, przy ul. Poznańskiej 17.
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Czerwonak (pokój nr 202) w godzinach urzędowania. Uwagi do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, można składać do Wójta Gminy Czerwonak, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres:

kancelaria@czerwonak.pl.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r.”

16427762_965805656854341_580924873497783986_n