Zmiany na Dziewiczej Górze

Od 1 sierpnia 2016 r. ośrodek na Dziewiczej Górze w Czerwonaku będzie prowadzony przez Nadleśnictwo Łopuchówko, które było inicjatorem powstania obiektu. W piątek 8 lipca o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Czerwonak odbyło się spotkanie w sprawie programu prowadzenia ośrodka na Dziewiczej Górze. Jego organizatorem było Nadleśnictwo Łopuchówko.

Poniżej publikujemy oświadczenie Nadleśnictwa Łopuchówko, informujące o powodach zmiany od 1 sierpnia podmiotu prowadzącego Ośrodek na Dziewiczej Górze.

Ośrodek na Dziewiczej Górze w Czerwonaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowany na terenie Puszczy Zielonka, od zawsze był i jest własnością Lasów Państwowych. Wybudowany został z inicjatywy i przez Nadleśnictwo Łopuchówko w latach 2008-2013. Od samego początku ideą, która przyświecała jego powstaniu było udostępnienie społeczeństwu oraz prowadzenie działalności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Obiekt był wykorzystywany przez Fundację ZAMIASTem, w ramach umów oraz porozumienia spisanego z Nadleśnictwem Łopuchówko w 2014 r., które zostały zerwane ze względu na niespełnienie wymogów formalnych oraz zobowiązań wynikających z umowy podpisanej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z którego pochodziły środki na budowę ośrodka. Charakter jaki Fundacja nadała obiektowi odbiegał od pierwotnych założeń projektowych, dla których budowa została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Był on przez Fundację wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, co jest sprzeczne z ideą funkcjonowania ośrodka edukacji. Zasady udostępniania winny być dostosowane do wymogów obowiązującego prawa.

1-2xtvwjivx8ulhseqthm3gq

Dziewicza Góra jest pierwszym przystankiem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, która powstała w 1999 r. Kolejnym jej punktem jest wyjątkowa atrakcja miejsca – dostrzegalnia przeciwpożarowa, wybudowana w 2006 r. na szczycie Dziewiczej Góry, ze środków LP oraz z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Przeznaczeniem wieży, oprócz ochrony przeciwpożarowej, jest także edukacja oraz funkcja widokowa. Dostrzegalnia jest dostępna do zwiedzania indywidualnie lub z przewodnikiem. Nadleśnictwo od 10 lat prowadzi w tym rejonie zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym. Są one bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich, zasilane z budżetu Lasów Państwowych, będących jednostką samofinansującą się.

Profil i misja prowadzenia ośrodka nie ulegnie zmianie.

Obiekt na Dziewiczej Górze jest wspomagającym dla już funkcjonującego, także na terenie Nadleśnictwa, Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” położonego po drugiej stronie Warty, który został w 2011 r. uhonorowany prestiżową nagrodą: „Modernizacja roku.” Edukatorzy leśni prowadzą w nim pasjonujące zajęcia i warsztaty nie tylko dla młodych odkrywców przyrody. Cyklicznie organizowane są wystawy tematyczne. Różnorodność atrakcji od kilku lat przyciąga rzesze odwiedzających w zróżnicowanym przedziale wiekowym. W 2015 r. w zajęciach uczestniczyło około 4,7 tys. osób, z czego prawie 3,5 tys. to uczniowie szkół podstawowych. Ośrodek Dziewicza Góra także będzie prowadzony w podobny sposób, wedle najwyższych standardów.

Lasy Państwowe w latach 2008-2013 wybudowały trzy obiekty: 1 edukacyjny na Dziewiczej Górze, oraz dwa parkingi: w Rezerwacie Morasko oraz na „Łysym Młynie” w pobliżu Biedruska, w ramach projektu pt. „Ochrona przyrodniczo cennych okolic Poznania przez ukierunkowanie i koncentrację ruchu turystycznego”, co miało faktycznie służyć ochronie przyrody. Całkowity nakład jaki Nadleśnictwo poniosło na powyższe inwestycje wyniósł 4,4 mln zł. Uzyskano dofinansowanie z CKPŚ w wysokości 2,4 mln zł oraz 422 tys. zł z NFOŚiGW.

Lokalizacja tych obiektów nie jest przypadkowa. Wszystkie te ośrodki zlokalizowane są w pobliżu miasta Poznania. Ich zadaniem była i jest obsługa oraz kanalizacja ruchu turystycznego na terenach cennych przyrodniczo, objętych różnymi formami ochrony przyrody.
Po dwóch latach od podpisania umów z Fundacją okazało się, że tak postawionych celów nie można realizować przy pomocy podmiotów zewnętrznych, pomimo że w podpisanym porozumieniu określono cele, dla których obiekty te wybudowano. Zamiast udostępnić je społeczeństwu, jako otwarte, doszło do zachwiania proporcji pomiędzy działalnością statutową lasów, jaką jest edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa, a działalnością zarobkową prowadzoną przez Fundację, m.in. przez organizowanie imprez okolicznościowych.

Lasy Państwowe, jako pomysłodawca i realizator przedsięwzięcia nie były uwzględnione w promocji miejsca prowadzonej przez Fundację. Są również zastrzeżenia, co do wywiązywania się Fundacji z zapisów zawartych w umowach.

Nie przekreślamy działalności prowadzonej przez Fundację zgodnej z celami, dla których wybudowano obiekty. Może ona dalej prowadzić rozpoczętą działalność z poszczególnymi grupami np. osób niepełnosprawnych w ramach podpisanego porozumienia.

Zgodnie z misją Lasów Państwowych realizujemy edukację leśną społeczeństwa. Dysponujemy profesjonalną kadrą edukatorów, którzy potrafią na wysokim poziomie prowadzić zajęcia. Zmiany na Dziewiczej Górze NIE ZMIENIAJĄ DOSTĘPNOŚCI, będzie to obiekt otwarty dla turystów i działalności edukacyjnej.
Podpisano: Nadleśniczy Tomasz M. Sobalak

informacja: czerwonak.pl