Wójt sprzedaje grunt za marketem netto

WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*
I USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koziegłowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy usługowej „3U” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:
obręb Koziegłowy, arkusz  mapy 12 dz. nr 154/4, KW PO1P/00113745/3  o pow. 0,5876 ha, cena wywoławcza brutto:   3 500 000,00 zł
Ustala się wadium w wysokości    600 000,00 zł
Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działki nr 154/4” – najdalej do dnia 22 listopada 2022 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Źródło: https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/komunikaty/1/-ogloszenia-o-i-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-polozonej-w-kozieglowach/3954