Nowe stawki podatku od nieruchomości.

Wójt Gminy Czerwonak oraz wskazani Radni uchwalili ustawę podnoszącą podatki od nieruchomości. Podwyżki uzasadniają w taki sposób:

“Zgodnie z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych zawarte w art. 5 ust. 1 ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.(M.P.z 2020 r.poz. 625) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%).”

Raczej pewnym jest, że ceny towarów i usług wzrosną z nowym rokiem jeszcze bardziej. GOAP już zapowiada podniesienie cen. Czy wówczas Wójt i Radni jeszcze bardziej podniosą podatki – jeszcze bardziej dobijając mieszkańców i przedsiębiorstwa?

Nowa wysokość podatków została ustalona dla wszystkich mieszkańców Gminy. Zarówno dla mieszkańców bloków mieszkalnych jak i przedsiębiorstw.

Radni głosujący za podniesieniem podatków:

Źródło: Materiały otrzymane od Radnych z Gminy