Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Koziegłów

Od 4 stycznia na terenie Gminy Czerwonak w dwóch punktach – w Urzędzie Gminy Czerwonak oraz na terenie Pływalni Akwen w Koziegłowach – świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – Dz.U. z 2015r. poz. 1255). Numer telefonu do prawnika: 61 65 44 293.
Dyżur adwokata lub radcy prawnego odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
 • w Urzędzie Gminy Czerwonak w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 11.00 – 15.00
 • w Koziegłowach na terenie pływalni Akwen w czwartek i piątek w godz. 14.00 – 18.00
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Dokładny harmonogram dyżurów:

 Harmonogram_dyzurow_prawnika_od_sierpnia_2016.pdf

Informacje: www.czerwonak.pl