Cele strategiczne i operacyjne dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Czerwonak

Otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców z prośbą abyśmy zainteresowali się dopiero co zaakceptowanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu “Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. Jak się okazuje Wójt Gminy Czerwonak dnia 31.08.2021 r. wystąpił do RDOŚ i WSSE z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ jednak decyzją z 28.09.2021r. po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów uzgodnił brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko równocześnie określając zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

W związku z tym Wójt Gminy Czerwonak niezwłocznie przystąpił do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Ostatecznie powstała prognoza oraz cele strategiczne i operacyjne dla programu ochrony środowiska Gminy Czerwonak do roku 2028. W samym projekcie przedstawiono kilka ciekawych uwag. Do najważniejszych chyba należą:

Jako cele projektu “Programu Ochrony Środowiska” dla gminy Czerwonak wskazane między innymi zostały:

  • Poprawa jakości powietrza
  • Poprawa systemu gospodarki wodnościekowej
  • Ochrona środowiska przed poważnymi awariami
  • Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy
  • Racjonalna gospodarka odpadami

Powyższy projekt 19.01.2022 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Obecnie Wójt udostępnił dokumenty do wglądu. Uwagi i wnioski do dokumentów można składać w terminie do dnia 15.02.2022 r. Więcej informacji znajduje się na stronach Urzędu Gminy: Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania (czerwonak.pl)

Wskazane cele: celesrodowiskowedokumentowstrategicznychczerwonak.pdf