Ruszyła budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku

W końcu ruszyła budowa nowej siedziby dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku . Nie każdy mieszkaniec korzysta z usług ośrodka ale to, że nowa siedziba jest potrzebna wiedzą wszystkie osoby, które w tym ośrodku bywają. Oto jakie ośrodek realizuje zadania:

Zasiłki i usługi

I. Świadczenia pieniężne:
 
1.       zasiłek stały,
2.       zasiłek okresowy,
3.       zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

II. Świadczenia niepieniężne:

1.       praca socjalna,
2.       składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3.       składki na ubezpieczenia społeczne,
4.       sprawienie pogrzebu,
5.       poradnictwo specjalistyczne,
6.       interwencja kryzysowa,
7.       schronienie,
8.       posiłek,
9.       niezbędne ubranie,
10.   usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
11.   specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
12.   skierowanie do domu pomocy społecznej,

III. Opieka nad rodziną i dzieckiem

1.       Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie:

1)      poradnictwa rodzinnego;
2)      terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
3)      pracy socjalnej;
4)      zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

2.       Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:

1)      specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym;
2)      placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – świetlic socjoterapeutycznych i klubów środowiskowych oraz wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie;
3)      innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie.