Petycja w sprawie Bros przy Karolinie – nieuwzględniona

Zarząd Osiedla Leśnego otrzymał odpowiedź na petycję składaną przed wyborami samorządowymi do Prezydenta Miasta Poznań. Petycja dotyczyła budowy magazynu produkcyjnego firmy Bros w granicach osiedla Karolin. Pan Jacek Jaśkowiak odpowiadając na petycję z 18 stycznia 2024 r. (data wpływu 5 marca 2024 r.) w sprawie podjęcia działań mających na celu przeciwstawienie się budowie zakładu produkcyjno – magazynowego firmy BROS na granicy gminy Czerwonak i Miasta Poznania, informuje, że petycja nie może zostać uwzględniona.

Prezydent Miasta Poznań, uznał, że planowane przedsięwzięcie, po uwzględnieniu założeń przyjętych w złożonych materiałach, zgodne będzie z przepisami ochrony środowiska, a zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem przedsięwzięcia.

Jednocześnie Prezydent informuje, że nie można podjąć działań mających na celu przeciwstawienie się budowie zakładu produkcyjno – magazynowego firmy BROS w trybie przepisów ustawy o petycjach2, bowiem przeprowadzenie różnych czynności i procedur związanych m.in. ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę regulowane jest odrębnymi przepisami szczególnymi.

Informacja o samej petycji składanej w Styczniu 2024 roku: