Gmina opracuje projekt budowy węzła przesiadkowego w Koziegłowach

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na piątkowym (22 kwietnia) posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w ramach której proponuje się zawrzeć Miastu Poznań z Gminą Czerwonak porozumienie międzygminne w zakresie przekazania Gminie Czerwonak opracowania dokumentacji projektowej do zadania polegającego na budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy w zakresie dotyczącym działek leżących na terenie Poznania.

“Planowany do zaprojektowania węzeł przesiadkowy znajduje się na granicy Poznania i Czerwonaka. Ponieważ do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, a także organizacja ruchu drogowego wraz z budową gminnych dróg, ulic i mostów, podjęcie stosownego porozumienia w tej sprawie jest jak najbardziej uzasadnione.”

Teraz w dniu 26 kwietnia 2022 roku odbędzie się dyskusja w tej sprawie i głosowanie nad uchwałą przez Radnych Miasta Poznań. Spodziewać się można, że Radni przyjmą uchwałę.

Projekt uchwały znajduje się tutaj: (Punkt 13 sesji): https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxiii,87277/