Kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik ds. sportu, turystyki i rekreacji

1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej – o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku na które trwa nabór,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 1. doświadczenia zawodowego w działalności sportowej lub turystycznej,
 2. doskonałej znajomości procedur i standardów dotyczących organizacji wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i usług turystycznych,
 3. doświadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. znajomości pracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. znajomości przepisów ustaw o: sporcie, finansach publicznych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, bezpieczeństwie imprez masowych,
 6. wysokiej kultury osobistej,
 7. umiejętności pracy w zespole,
 8. dobrej organizacji czasu pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynacja działań z zakresu sportu, w szczególności udzielanych dotacji klubom sportowym, ich rozliczania i kontroli oraz przyznawania stypendiów sportowych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu turystyki oraz koordynacja działań turystycznych pomiędzy instytucjami i organizacjami zewnętrznymi a Gminą Czerwonak,
 3. przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczeń końcowych i przedkładanie ich do akceptacji dyrektorowi AKWEN-u,
 4. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 5.  współpraca z mediami,
 6. koordynacja działań marketingowych i promocyjnych AKWEN-u,
 7. współpraca z firmami, szkołami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji celów CRKF „AKWEN”,
 8. przygotowywanie propozycji do budżetu na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
 9. prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez,
 10. opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
 11. opracowywanie regulaminów zawodów sportowych,
 12. opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.

Więcej informacji na stronie: http://akwenczerwonak.pl/2019/08/05/oferta-pracy-kierownik-ds-sportu-turystyki-rekreacji/