OPIEKUN/OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA W SEKCJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku
zatrudni na stanowisko:
OPIEKUN/OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
W SEKCJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa – pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2017 r.
Okres zatrudnienia: docelowo na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
– pielęgniarka dyplomowana
– opiekunka domowa
– opiekunka środowiskowa
– opiekun medyczny
lub
– wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej,
– kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) znajomość topografii Gminy Czerwonak,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
e) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności aktywizujące społecznie,
– bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin,
5. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny,
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych. )”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
6. Postępowanie dotyczące zatrudnienia:
Wybór pracownika nastąpi po weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku , Plac Zielony 1.
7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem “opiekun/opiekunka środowiskowa) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (sekretariat) lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Plac Zielony 1
62 -004 Czerwonak
w terminie od 28.07.2017 do 11.08.2017 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach wyboru pracownika zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, przy Placu Zielonym 1 oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Magdalena Wiśniewska

Informacje o firmie
Informacja o ofercie
Status oferty: Otwarta
Ilość miejsc: 1
Data wystawienia: 29 lipca 2017
Data ważności: 2017-08-31
Typ pracy: Pełen etat
Informacje o wynagrodzeniu
Wynagrodzenie: Negocjowane

Facebook

Kategorie Ogloszeń

Obserwuj Nas

Facebook